Cảm ơn bạn Pres. Matt Harrison cho tinh thần sẵn sàng của bạn để tham gia vào câu hỏi khó khăn.

Nhờ Chủ tịch Hiệp hội của chúng tôi Matthew Harrison sẵn sàng và can đảm để đối mặt với câu hỏi khó khăn.

http://vimeo.com/44944195

 

Những ý kiến ​​đóng.