Giới thiệu

"Chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh "-Corinthians1:23

Thánh Phaolô Lutheran Church được thành lập vào năm 2000 Trung Quốc,Một phần của Lutheran Mỹ(LCMS)Phía đông nam của giáo xứ. ,Trung Quốc mục sư thuyết pháp.

 Liên hệ

  • 7426 Idylwood Road
    Falls Church, Virginia 22043
    (703) 573-0295, (571)327-4828
    Email:stpaulsoff@aol.com