Thành viên diễn đàn

  • 《奥斯堡信条》第三条款《论上帝的儿子》 《奥斯堡信条》The Augsburg Confessions 《论上帝的儿子》 (一)序言和重要性 奥斯堡信条教导的是历史上的以圣经为基础的基督教义。许多教会早期关于基督神性和人性的争论都是通过仔细地研读上帝的道而得以解决这些都在尼西亚信经里反映出来了。第三条款也呼应了信经的内容承认我们的主耶稣基督是一个位格有两个本性:他是真神也是真人。这是基督教信仰中的另一个奥秘我们应当以感谢的心接受这一奥秘并在基督面前屈膝谦卑地崇拜。祂从母亲童女马利亚的腹中道成肉身而成为人是为了拯救我...
  • 《奥斯堡信条》第二条款《论原罪》 《奥斯堡信条》The Augsburg Confessions 《论原罪》 (一)罪和原罪的定义 什么是罪:罪就是没有符合上帝的律法。“凡犯罪的就是违背律法;违背律法就是罪。(约翰一书三4)”。 “符合上帝律法”不只是指一个人在内心和外在的行动符合上帝的对人的要求而且也是指人的状态和关系符合上帝的旨意。“世人都犯了罪亏缺了神的荣耀(罗马书三23);”“本为可怒之子(by nature (‘germination’, ‘production’, ‘sort, kind’, ‘dispo...
  • 亚他那修信经 亚他那修信经 1. 凡人欲得救首先当持守大公教会信仰。 2. 此信仰凡守之不全不正者必永远沉沦。 3. 大公教会信仰即:我等敬拜一体三位而三位一体之神。 4. 其位不紊其体不分。 5. 父一位子一位圣灵亦一位。 6. 然而父子圣灵同一神性同一荣耀亦同一永恒之尊严。 7. 父如何子如何圣灵亦如何。 8. 父不受造子不受造圣灵亦不受造。 9. 父无限子无限圣灵亦无限。 10. 父永恒子永恒圣灵亦永恒。 11. ...
  • 《奥斯堡信条》序言及第一条《论上帝》 《奥斯堡信条》The Augsburg Confessions 序言及第一条《论上帝》大纲 (一)序言 奥斯堡会议的目的是解决神学上帝分歧共同抵御伊斯兰教的进攻。 改革家们积极响应皇帝号召充分准备友善的态度勇敢坚持真理。 (二)共同的信仰 1)        同在一教会中—一圣大公教会。马丁路德的改革是教会内部的改革。 2)        同一信仰基础—新旧约圣经全书;罗马天主教有旁经和教皇的权威。 3)        同一信仰对象的教义—三位一体与神人二性...
  • kiểm tra it's working...
  • Cống hiến đặc biệt 本主日教会中文堂举办为师卓然姐妹的特别奉献。愿意支持师卓然姐妹读神学院并全职事奉的弟兄姐妹按照圣灵的感动甘心乐意地奉献。...
  • Học bổng thông thường trong tuần này ...
  • Test Post write something....中文字...
  • Mid-Autumn Festival 中秋节 庆祝 Cảm ơn tất cả những người đóng góp thực phẩm và dịch vụ. Chúng tôi đã có những người từ các nhóm tuổi khác nhau và các nhóm dân tộc khác nhau. "Nhìn, cách tốt và dễ chịu đó là khi anh em sống trong sự hiệp nhất!" Cảm ơn tất cả những người đóng góp thực phẩm và dịch vụ. ,Người thuộc các chủng tộc khác nhau với nhau để ăn mừng mùa lễ hội. ,Anh em để sống với nhau là như thế nào tốt,Những gì một vẻ đẹp! ...
  • Chào mừng bạn đến với Giáo Hội một trang web mới để xây dựng trang web hoặc blog của bạn Giáo Hội chính thức ra mắt một trang web mới hôm nay!,Chia sẻ hình ảnh,Truyền thông tin,Hoạt động tổ chức,Thảo luận về các kinh điển và như vậy.,Đơn giản chỉ cần một vài bước bạn có thể nhận được. ,Xin vui lòng bấm vào đây để áp dụng cho các tài khoản bắt đầu xây dựng. .