Cảm ơn tất cả những người đóng góp thực phẩm và dịch vụ. Chúng tôi đã có những người từ các nhóm tuổi khác nhau và các nhóm dân tộc khác nhau. “Nhìn, cách tốt và dễ chịu đó là khi anh em sống trong sự hiệp nhất!” Cảm ơn tất cả những người đóng góp thực phẩm và dịch vụ. ,Người thuộc các chủng tộc khác nhau với nhau để ăn mừng mùa lễ hội. ,Anh em để sống với nhau là như thế nào tốt,Những gì một vẻ đẹp!

 

Những ý kiến ​​đóng.