Phục vụ

“Phục vụ Chúa với sự vui mừng! Đi vào sự hiện diện của mình với ca hát!”

Thánh thi 100:2

Có nhiều cơ hội để phục vụ những người khác thông qua St. Paul là. Là một phước lành nó là sử dụng thời gian và tài năng của mình cho các mục đích thánh!

Xin vui lòng xem xét thông qua các trang trong phần này để tìm ra điểm thích hợp cho bạn. Mục sư và nhân viên của chúng tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi mà bạn có thể có. Xin lưu ý rằng hoạt động tình nguyện nào đó, đặc biệt là những trẻ em có liên quan đến,tài liệu tham khảo và kiểm tra lý lịch có thể được yêu cầu.