Dịch vụ Chăm sóc

Sau đây là những ví dụ về các dịch vụ chăm sóc Bộ cung cấp cho các thành viên:

  1. Chuẩn bị và / hoặc cung cấp các bữa ăn
  2. Cung cấp thông tin hỗ trợ qua điện thoại, mail và / hoặc thăm cá nhân
  3. Cầu nguyện và đọc Kinh Thánh cùng
  4. Cung cấp giao thông vận tải đến một cuộc hẹn hoặc nhà thờ chức năng
  5. Thực hiện sân ánh sáng hoặc công việc gia đình
  6. Đi mua sắm thực phẩm
  7. Cung cấp chăm sóc trẻ em