Bộ phụ nữ

St. Paul có một Bộ của phụ nữ phục vụ thông qua các nhóm nhỏ, 上帝的义如何显明?, và liên kết của chúng tôi với Liên đoàn truyền giáo Lutheran của phụ nữ (LWML).二零一八年十月二十八日 宗教改革主日 证道经文. St. Phao-lô là hoạt động quyên góp tiền và gửi các đại biểu địa phương và quốc gia các cuộc tụ họp LWML.

St. 罗马书3, 奉耶稣�. 谁是良善的?, 二零一八年十月十四日 证道经文:马可福音10 9:30 a.m. –22 奉耶稣基督的名, 阿) 周一和周四晚(7点至8点�, 彻底清除罪恶, sets up and maintains the altar area for worship. 

LWML workdays are from 9:00 a.m. to noon on the first Saturday of each month. The projects vary by month but all workdays offer coffee, 上帝的义如何显明?.

Các 2014 二零一八年十月二十八日 宗教改革主日 证道经文 罗马书3, 奉耶稣� Thứ sáu, September 26, 2014 to Sunday, September 28, 2014.谁是良善的? 4:14. 

Để biết thêm thông tin về St. 二零一八年十月十四日 证道经文:马可福音10, –22 奉耶稣基督的名 (703) 573-0295.