Có gì mới

Mục sư Blogs

  • 公民班(ESL课程) 十一月一日至十一月十九日(Nov. 1 to Nov. 19) 周一和周四晚(7点至8点半) 地址:圣保罗路德会 St. Paul Lutheran Church 7426...
  • 罗马书3 Tháng mười một 1 奉耶稣� 19 谁是良善的? 7 p.m. - 8:30 p.p.m St. Paul Lutheran Church ...

Mục sư Mark Bài Giảng

  • Time to Listen Luke 10:38-42 During the school year I lead chapel services for our preschool...

Mục sư Dương Bài Giảng

Mục sư Lehrer Bài Giảng

Thông báo mới nhất

Thành viên Bài viết

  • 公民班(ESL课程) 10/09/18 Mục sư Yang 十一月一日至十一月十九日(Nov. 1 to Nov. 19) 周一和周四晚(7点至8点半) 地址:圣保罗路德会 St. Paul Lutheran Church 7426...
  • 罗马书3 10/09/18 Mục sư Yang Tháng mười một 1 奉耶稣� 19 谁是良善的? 7 p.m. - 8:30 p.p.m St. Paul Lutheran Church ...
  • –22 奉耶稣基督的名! 10/03/18 Mục sư Yang St. Paul’s Lutheran Church September 30, 2018 Văn bản: Đánh d阿:38 -50 James5:1-12 In the name of Je...
  • 谁是良善的?? 03/23/15 Mục sư Yang 二零一八年十月十四日 证道经文:马可福音10, 2015 Văn bản: Đánh dấu 10:32–45 In the name of Jesus, Tiếng cầu nguyện của công giáo! In the beginning of t...