St. Bản tin Bức Thư của Thánh Phaolô

St. Paul chuẩn bị một bản tin hai tháng, “SSt Bức Thư của Thánh Phaolô,” kéo lại với nhau các thông tin như mục sư’ bài giảng và thông tin sự kiện, và bài viết của các thành viên, công thức nấu ăn, câu đố và báo giá.

Các bản tin được đăng dưới đây trong PDF để xem dễ dàng và chia sẻ.

Nếu bạn đang muốn đóng góp cho các bản tin hoặc hỗ trợ sản xuất, xin vui lòng liên hệ với văn phòng nhà thờ tại stpaulsoff@aol.com hoặc(703) 573-0295.