Advent / Mùa Chay

St. Paul của Mùa Vọng và Mùa Chay quan sát với các dịch vụ thờ phượng và thêm cơ hội nguyện. Đời dẫn chúng ta vào việc cử hành Giáng sinh, và Mùa Chay dẫn chúng ta vào việc cử hành Lễ Phục Sinh. Cả hai mùa cho phép nhà thờ để tập trung chuyên sâu vào các chủ đề chuẩn bị và tăng trưởng.

Một số chủ đề Mùa Vọng vừa qua chúng tôi đã được “Một Lutheran Xem của Đức Maria,” “Các tiên tri của Chúa Giêsu trong Isaia 40,” “Các bài thánh ca Mùa Vọng lớn,” “Các điệp ca O,” and “Chờ đợi ngày Thiên Chúa.” Một số ovàpast Mùa Chay chủ đề đã được “Một thần học và thực tiễn của Mercy,” “Virtues Christian,” “Thánh Vịnh của Mùa Chay,&#và1; “Những bức thư cho các Giáo Hội trong Khải Huyền,” and “Hành vi của môn đồ.”

Xem St. Trang nhà của Paul Thông báo và nhà thờ lịch cơ hội thờ phượng như những mùa thờ tiếp cận.